Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH br.)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se prava korisnika finansijskih usluga koje pružaju banke, mikrokreditne organizacije, davaoci finansijskog lizinga i trgovci, kao i uvjeti i način ostvarivanja i zaštite tih prava.