Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske 62/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se zaštita lica koja prijavljuju korupciju, postupak prijave korupcije, obaveze postupanja odgovornog lica i nadležnih organa u vezi sa prijavom i zaštitom lica koja prijavljuju korupciju i druga pitanja značajna za lica koja prijavljuju korupciju.