Zakon o zaštiti ličnih podataka BiH

Objavljen: (SL. GLASNIK BiH, broj: 49/06, 76/11 i 89/11)

O zakonu: Cilj ovog Zakona je da se na teritoriji Bosne i Hercegovine svim licima, bez obzira na njihovo državljanstvo ili prebivalište, osigura zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito pravo na privatnost i zaštitu podataka u pogledu obrade ličnih podataka koji se na njih odnose.