Zakon o zaštiti od klevete Brčko Distrikta BiH

Objavljen: (Broj: 0-02-022-213/03 Brčko, 10. juli 2003. godine)

O zakonu: Ovim zakonom ure uje se za teritoriju Br ko Distrikta BiH gra anska odgovornost za tetu nanesenu ugledu fizi kog ili pravnog lica izno enjem ili prono enjem tre em licu izra avanja ne eg neistinitog i identifikovanjem tog pravnog ili fizi kog lica tre em licu.