Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH br. 30/97)

O zakonu: Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja gra|ana, ~ini jedinstveni sistem u okviru koga gra|ani ulaganjem sredstava, na na~elima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu za{titu i druge oblike osiguranja na na~in koji je utvr|en ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.